Learning Online

เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์สำหรับองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
(People Development Outsourcing)


กลุ่มหลักสูตร
Course Online

มีอะไรใหม่.. Learning Online

       ปัจจุบันสถานการณ์ในโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และ องค์กรก็มีความตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาองค์กร (OD & HRD) ต้องมีแนวทางและเครื่องมือต่างๆให้พร้อม เพื่อสร้างเรียนรู้ให้กับบุคลากรนำไปพัฒนาตัวเอง แม้ในยามวิกฤติ ของสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับประเทศ หรือ ทั่วโลก...

การเรียนรู้ด้วย Development Model 70:20:10 ผ่าน Digital Media

  คอร์สแบบ Platform Upsquare

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 8 ครั้ง

  ฿ 990

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 314 ครั้ง

  ฿ 990

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 30-40 นาที

ดูคอร์สแบบ 30-40 นาที ทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 8 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 314 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 13 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 14 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 15 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 13 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 341 ครั้ง

 การพัฒนาทักษะการโค้ช

(ความยาว 30 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 20 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 24 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 16 ครั้ง

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 90-120 นาที

ดูคอร์สแบบ 90-120 นาที ทั้งหมด

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 8 ครั้ง

 ทักษะการบริหารโครงการ

(ความยาว 90-120 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 314 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 13 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 14 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 15 ครั้ง

 การพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

(ความยาว 90-120 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 13 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 341 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 20 ครั้ง

  คอร์สแบบ License Entraining แบบ 6 ชั่วโมง

ดูคอร์สแบบ 6 ชม. ทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 8 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 314 ครั้ง

กิจกรรม HRD as Coach

(ความยาว 6 ชั่วโมง)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 13 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 14 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 15 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 13 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 341 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 20 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 24 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 16 ครั้ง

  คอร์สแบบ Customize

ถ่ายทำแบบ VDO ธรรมดา

ขอใบเสนอราคา

ถ่ายทำแบบ VDO Studio

ขอใบเสนอราคา