การเรียนรู้ด้วย Development Model 70:20:10 ผ่าน Digital Media

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

       ปัจจุบันสถานการณ์ในโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และ องค์กรก็มีความตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาองค์กร (OD & HRD) ต้องมีแนวทางและเครื่องมือต่างๆให้พร้อม เพื่อสร้างเรียนรู้ให้กับบุคลากรนำไปพัฒนาตัวเอง แม้ในยามวิกฤติ ของสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับประเทศ หรือ ทั่วโลก...

       การฝึกอบรม (Training) ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวในการพัฒนาบุคลากร แต่ก็มีความจำเป็น ในระดับต้น เพื่อสร้างพื้นฐาน ทางความรู้ และความเข้าใจ พร้อมนำไปต่อยอดต่อไปได้ ปัจจุบันหลายองค์กรนิยมใช้ Model ที่เรียกว่า 70:20:10 คือ 10% อบรมใน Class 20% ฝึกปฎิบัติ และ 70% โดยการนำไปปฏิบัติในการทำงานประจำวัน (Daily)

มุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง (Self Direct Development)
การเรียนรู้ผ่าน Digital Media ด้วย Development Model 70:20:10

การเรียนรู้ผ่าน Digital Media ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ1. การเรียน-การสอนแบบ Online Merge Offline

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. การเรียน-การสอนแบบ Virtual Classroom

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. การเรียนด้วย สื่อ VDO

รายละเอียดเพิ่มเติม