การเรียน-การสอนแบบ Virtual Classroom

หน้าแรก / การเรียนรู้ด้วย Development Model / การเรียน-การสอนแบบ Virtual Classroom

     การใช้ระบบการจัดห้องประชุม หรือห้องเรียนทางไกล ผ่านสื่อ Internet ด้วยรูปแบบ VDO Conference 2 ทาง พร้อมตัวบริหารจัดการห้องและกลุ่ม เพื่อสร้างการเรียนรู้โดยไม่ต้องเข้ามาในสถานที่เดียวกัน เรียกห้องประชุมเสมือน หรือห้องเรียนเสมือน (Virtual Class)

ตัวอย่างภาพการเรียนรู้แบบ Virtual Class

การเรียนรู้ผ่าน Digital Media ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ1. การเรียน-การสอนแบบ Online Merge Offline

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. การเรียน-การสอนแบบ Virtual Classroom

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. การเรียนด้วย สื่อ VDO

รายละเอียดเพิ่มเติม