การเรียน-การสอนแบบ Online Merge Offline

หน้าแรก / การเรียนรู้ด้วย Development Model / การเรียน-การสอนแบบ Online Merge Offline

     การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Online Merge Offline มีการนำมาใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่มีเหตุการณ์ ทำให้บุคลากรไม่สามารถเรียนร่วมกันแบบกลุ่มได้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการเรียนรู้, การทบทวน หรือ ทำซ้ำ หรือเรียนรู้ซ้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง

     ทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง (Entraining) พัฒนาโดยอิงจากรูปแบบ 70:20:10 และ เสริมด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวก โดยมีคลังของคลิป VDO หรือ การเรียนรู้แบบ Virtual Class โดยใช้เวลาสั้นๆ

การเรียนรู้ผ่าน Digital Media ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ1. การเรียน-การสอนแบบ Online Merge Offline

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. การเรียน-การสอนแบบ Virtual Classroom

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. การเรียนด้วย สื่อ VDO

รายละเอียดเพิ่มเติม