к e-learning ʶҺѹ֡ͺù
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
สวัสดี.....ยินดีต้อนรับ !!!!
บริษัท :
 
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าแรกสมาชิก | ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | คลิปวีดีโอทบทวน | ดาวน์โหลดโซน

ดาวน์โหลดโซน Slide Presentation การสอน

Slide Presentation หมวด Leadership
learning DLSPLE-25 การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
learning DLSPLE-24 บทบาทของผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน
learning DLSPLE-23 พัฒนาความเป็นผู้นำ - Day 1
learning DLSPLE-22 พัฒนาความเป็นผู้นำ - Day 2
learning DLSPLE-21 พัฒนาความเป็นผู้นำ - Day 3
learning DLSPLE-20 ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ - Day 1
learning DLSPLE-19 ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ - Day 2
learning DLSPLE-18 สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ
learning DLSPLE-17 จิตวิทยาการให้บริการ และการจูงใจในฐานะหัวหน้างาน
learning DLSPLE-16 ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
learning DLSPLE-15 ผู้จัดการมืออาชีพ ยุค 3.0
learning DLSPLE-14 สร้างภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง - Day 2
learning DLSPLE-13 พัฒนาความเป็นผู้นำสไตล์คุณ
learning DLSPLE-12 การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ - 1วัน
learning DLSPLE-11 คุณเป็นได้...ดีกว่าที่คิด - Ver.1
learning DLSPLE-10 ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
learning DLSPLE-09 สร้างภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง - Day 1
learning DLSPLE-08 การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
learning DLSPLE-07 เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
learning DLSPLE-06 การพัฒนาทักษะการสอนงาน
learning DLSPLE-05 การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่
learning DLSPLE-04 คุณเป็นได้...ดีกว่าที่คิด - Ver.2
learning DLSPLE-03 จิตวิทยาบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
learning DLSPLE-02 สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
learning DLSPLE-01 การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่
learning DLSPPBLE-02 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
learning DLSPPBLE-01 ผู้นำรอบทิศทาง (360องศา)
Slide Presentation หมวด Sales
learning DLSPSA16 สุดยอดผู้จัดการฝ่ายขายเชิงกลยุทธ์ - Day 2
learning DLSPSA15 สุดยอดผู้จัดการฝ่ายขายเชิงกลยุทธ์ - Day 1
learning DLSPSA14 การพัฒนาระบบงานขายเชิงกลยุทธ์ - Day 2
learning DLSPSA13 การพัฒนาระบบงานขายเชิงกลยุทธ์ - Day 1
learning DLSPSA12 สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย - Ver.3
learning DLSPSA11 สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย - Ver.2
learning DLSPSA10 สร้างเสริมพลังการขายด้วยตัวเอง
learning DLSPSA09 ผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ - Day 2
learning DLSPSA08 ผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ - Day 1
learning DLSPSA07 สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
learning DLSPSA06 สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย - Ver.2
learning DLSPSA05 เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
learning DLSPSA04 การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์
learning DLSPSA03 เทคนิคการขาย สำหรับ นักขายในฐานะที่ปรึกษา
learning DLSPSA02 การพัฒนาพนักงานขาย ณ.จุดขาย
learning DLSPSA01 สร้างคัมภีร์ “การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ” ของตัวเอง
learning DLSPPBSA-02 สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย - Ver.2
learning DLSPPBSA-01 สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
Slide Presentation หมวด Management
learning DLSPMA10 เทคนิคการวางแผนงาน...สู่เป้าหมาย
learning DLSPMA09 ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
learning DLSPMA08 เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
learning DLSPMA07 เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
learning DLSPMA06 สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
learning DLSPMA05 สร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
learning DLSPMA04 การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์
learning DLSPMA03 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
learning DLSPMA02 การสร้างทักษะการติ-ชม ผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์
learning DLSPMA01 เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
 
Slide Presentation หมวด Coaching
learning DLSPCO-15 เคล็ด (ไม่) ลับการเป็นวิทยากร ในแบบ Group Coaching - Ver.2
learning DLSPCO-14 Leader as a coach You must change - Day 2
learning DLSPCO-13 Leader as a coach You must change - Day 1
learning DLSPCO-12 สุดยอดเทคนิคการเป็นผู้สอนงาน (โค้ช) ที่ดี - Ver.2
learning DLSPCO-11 เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง - Day 2
learning DLSPCO-10 เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง - Day 1
learning DLSPCO-09 การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - Day 3
learning DLSPCO-08 การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - Day 2
learning DLSPCO-07 การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - Day 1
learning DLSPCO-06 ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช
learning DLSPCO-05 สุดยอดเทคนิคการเป็นผู้สอนงาน (โค้ช) ที่ดี - Ver.1
learning DLSPCO-04 ผู้จัดการ…ในฐานะโค้ชของทีมงาน
learning DLSPCO-03 ผู้นำ...ในฐานะโค้ช
learning DLSPCO-02 เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
learning DLSPCO-01 การพัฒนาทักษะการสอนงาน
learning DLSPPBCO-01 HRD...คุณคือโค้ชขององค์กร
learning DLSPPBCO-02 ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
learning DLSPPBCO-03 Life & Performance Coaching
learning DLSPPBCO-04 การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [ Advance Version]
learning DLSPPBCO-05 เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง
learning DLSPPBCO-06 เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช
learning DLSPPBCO-07 การพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ที่ดี
learning DLSPPBCO-08 เทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting
learning DLSPPBCO-09 กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
learning DLSPPBCO-10 HRD... เป็นโค้ชในองค์กร - Ver.2
learning DLSPPBCO-11 การพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง
learning DLSPPBCO-12 เทคนิคการสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ด้วยตัวเอง - Advance
learning DLSPPBCO-13 การโค้ชที่การทำงานของสมอง
Slide Presentation หมวด Soft Skill
learning DLSPSO15 เทคนิคการตั้งเป้าหมายพิชิตเป้าหมาย(KPI) อย่างมืออาชีพ
learning DLSPSO14 GEN Y…การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า - Ver.2
learning DLSPSO13 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
learning DLSPSO12 การพัฒนาตัวเอง ให้เป็นดาวเด่นขององค์กร
learning DLSPSO11 เปลี่ยนวิธีคิด...สร้างคุณค่าให้ชีวิตเพิ่มขึ้น
learning DLSPSO10 เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ
learning DLSPSO09 สื่อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสำเร็จ
learning DLSPSO08 การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ
learning DLSPSO07 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q
learning DLSPSO06 การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
learning DLSPSO05 สร้างจิตสำนึกให้รักองค์กร - Ver.2
learning DLSPSO04 GEN Y…การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า - Ver.1
learning DLSPSO03 EQ
learning DLSPSO02 สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน - Ver.3
learning DLSPSO01 สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน - Ver.2
learning DLSPPBSO-03 การพัฒนา ตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
learning DLSPPBSO-01 สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
Slide Presentation หมวด Thinking
learning DLSPTH-10 Think Development
learning DLSPTH-09 การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - Ver.2
learning DLSPTH-08 PSDM - Day 1
learning DLSPTH-07 PSDM - Day 2
learning DLSPTH-06 การพัฒนาทักษะการคิด และการประยุกต์ใช้
learning DLSPTH-05 การพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
learning DLSPTH-04 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
learning DLSPTH-03 การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - Ver.1
learning DLSPTH-02 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
learning DLSPTH-01 เปลี่ยนวิธีคิด…เพิ่มพลังชีวิตคุณ
learning DLSPPBTH-02 การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ
learning DLSPPBTH-01 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงระบบ
Slide Presentation หมวด Service
learning DLSPSE02 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
learning DLSPSE01 การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ
 
ขึ้นด้านบน
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
Copyright @2016. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.