к e-learning ʶҺѹ֡ͺù
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
สวัสดี.....ยินดีต้อนรับ !!!!
บริษัท :
 
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าแรกสมาชิก | ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | คลิปวีดีโอทบทวน | ดาวน์โหลดโซน

คลิปวีดีโอทบทวน

    [CVCUCO-04] หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [Advance Version]
24 มี.ค 59
โค้ชปกรณ์
  หน้าหลัก    คลิปวีดีโอทบทวน    การโค้ชงาน    [CVCUCO-04] หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [Advance Version]

     ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้สามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงานองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องสามารถสั่งและสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

      การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะพบว่าผู้จัดการจะเกิดความเครียดที่ต้องสั่งงานให้กับลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนาทักษะนี้ให้กับผู้จัดการ เพื่อให้สามารถทำให้บุคลากรพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง

      การสอนงาน (Coaching) มีความแตกต่างกับการสอน (Teaching) โดยที่การสอนงาน จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม, ทัศนคติ และบุคลิกภาพของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในขณะที่การสอนมุ่งเน้นที่เนื้อหาของงานเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้น

     การเรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆจะทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กร

เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
learning DLSPPBCO-04 slide หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [ Advance Version]
learning DLCSSO-06 เทคนิคการฟังเชิงรุก
learning DLCTCT02 การใช้คำถามรูปแบบต่างๆ ประกอบการโค้ชชิ่ง
learning DLFRCO-15 Form-ออกแบบโปรแกรมการโค้ช (Coaching) ตาม GROW Model
learning DLFRCO-14 การบ้าน Coaching Skill (1D)
learning DLFRCO-13 แบบฟอร์มการบันทึกการโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching)
learning DLFRCO-12 แบบฟอร์มการบันทึกการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
learning DLFRCO-11 แบบฟอร์มการบันทึกการโค้ชสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
learning LBTCQC-03 ตัวอย่างเทคนิคการใช้คำถาม มองเห็นและและตัดสินใจเลือกแนวทางของตัวเอง
learning LBTCQC-02 ตัวอย่างเทคนิคการใช้คำถาม มีเป้าหมายและเห็นประโยชน์การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
learning LBTCQC-01 ตัวอย่างเทคนิคการใช้คำถาม การใช้คำถามให้เหมาะสมกับอาการต่าง ๆ ของโค้ชชี่
รวมคลิปวีดีโอหลักสูตรนี้
 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [ Advance Version] [P.1/6]
 
 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [ Advance Version] [P.4/6]
 
 
 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [ Advance Version] [P.2/6]
 
 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [ Advance Version] [P.5/6]
 
 
 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [ Advance Version] [P.3/6]
 
 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [ Advance Version] [P.6/6]
 
  ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ลงทะเบียนขอรับ คู่มือจิ๋วเล่ม 12 ฟรี;
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับบุคคลทั่วไป
  หลักสูตร เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนโค้ช
การทำให้โค้ชชี่ได้ใช้ศักยภาพด้านต่างๆ...
  หลักสูตร เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง
จะช่วยทำให้โค้ชเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ช...
  หลักสูตร Life & Performance Coaching
การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ช...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจ...
  หลักสูตร HRD...คุณคือโค้ชขององค์กร
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน...
  หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับสมาชิก
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [Ad.V]
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
  หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ
การแก้ปัญหา เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้...
  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงระบบ
ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ...
  หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง...
  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...
  หลักสูตร การพัฒนา ตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น...
 
ขึ้นด้านบน
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
Copyright @2016. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.