к e-learning ʶҺѹ֡ͺù
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
สวัสดี.....ยินดีต้อนรับ !!!!
บริษัท :
 
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าแรกสมาชิก | ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | คลิปวีดีโอทบทวน | ดาวน์โหลดโซน

คลิปวีดีโอทบทวน

    [CVCUSO-03] หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
17 พ.ย. 58
อ.ณัฏฐา
  หน้าหลัก    คลิปวีดีโอทบทวน    General Soft Skill    [CVCUSO-03] หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

     การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณา การทำงานให้บรรลุเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมาย การพัฒนาระดับ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม

     การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (6Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 6Q ที่สูงขึ้น

     การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวีธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
learning DLSPPBSO-03 slide หลักสูตรการพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
รวมคลิปวีดีโอหลักสูตรนี้
 
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ [P.1/6]
 
 
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ [P.4/6]
 
 
 
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ [P.2/6]
 
 
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ [P.5/6]
 
 
 
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ [P.3/6]
 
 
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ [P.6/6]
 
  ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ลงทะเบียนขอรับ คู่มือจิ๋วเล่ม 12 ฟรี;
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับบุคคลทั่วไป
  หลักสูตร เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนโค้ช
การทำให้โค้ชชี่ได้ใช้ศักยภาพด้านต่างๆ...
  หลักสูตร เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง
จะช่วยทำให้โค้ชเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ช...
  หลักสูตร Life & Performance Coaching
การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ช...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจ...
  หลักสูตร HRD...คุณคือโค้ชขององค์กร
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน...
  หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับสมาชิก
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [Ad.V]
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
  หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ
การแก้ปัญหา เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้...
  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงระบบ
ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ...
  หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง...
  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...
  หลักสูตร การพัฒนา ตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น...
 
ขึ้นด้านบน
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
Copyright @2016. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.