к e-learning ʶҺѹ֡ͺù
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
Entraining e-Learning
สวัสดีครับคุณ
     
 
พื้นที่ทบทวน
  VDO หลักสูตร Day 1 การคิดเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
  VDO หลักสูตร Day 2 การบริหารทีมงาน, สร้างการเปลี่ยนแปลง, การโค้ช
  VDO หลักสูตร Day 3 การสร้างคุณค่าในตัวเองและองค์กร
เพื่อสร้าง ความภักดีของลูกค้า
  เอกสารประกอบการอบรม
พื้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  บทความ
  คลิปวีดีโอสั้น ๆ
  เอกสารต่าง ๆ
      - กรณีศึกษา
      - Coach Tools
  คู่มือจิ๊ว
  ตัวอย่างเทคนิคการโค้ช
 
พื้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่าง ๆ กรณีศึกษา
กรณีศึกษาหมวด Coaching
DLCSCO06 เทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่ง
DLCSCO05 โค้ชชีวิตตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ
DLCSCO04 เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง
DLCSCO03 การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
DLCSCO02 เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
DLCSCO01 ผู้นำในฐานะโค้ช
กรณีศึกษาหมวด Leadership
DLCSLE-06 การกำหนด Competency ให้ทีมงาน
DLCSLE-05 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
DLCSLE-04 ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
DLCSLE-03 การสื่อสารและจูงใจ
DLCSLE-01 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
DLCS-01 หลุมพรางทางความคิด
กรณีศึกษาหมวด Soft Skill
DLCSSO07 การพัฒนาทักษะการนำเสนอ
DLCSSO06 เทคนิคการฟังเชิงรุก
DLCSSO05 สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร
DLCSSO04 การเรียนรู้และประยุกต์ใช้จากเรื่องเล่า
DLCSSO02 ทีมเวิร์ค
DLCSSO01 สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
DLCS-01 หลุมพรางทางความคิด
กรณีศึกษาหมวด Thinking
DLCSTH-06 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ส่วนประกอบ
DLCSTH-05 การใช้เทคนิคการแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
DLCSTH-04 การคิดเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ
DLCSTH-03 วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยการคิดเชิงระบบ
DLCSTH-02 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2
DLCSTH-01 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1
กรณีศึกษาหมวด Management
DLCSMA06 การเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
DLCSMA05 การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
DLCSMA04 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
DLCSMA03 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผลในการบริหารเวลา
DLCSMA02 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
DLCSMA01 การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
กรณีศึกษาหมวด Service
DLCSSA-01 การเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к e-learning ʶҺѹ֡ͺù
Copyright @2016. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.